< html>Zawiadomienie o wynikach post_##e##_powania - do Internetu (post_##e##_powania wszcz_##e##_te po 1.01.2021 r.)
oznaczenie sprawy: ZSP15.26.1.2021

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 15 w Gliwicach zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą:

"Modernizacja placu zabaw z zagospodarowaniem terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 41 - Budżet Obywatelski 2021."

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Bellsport Grzegorz Leszczyński ul. Hutnicza 4, 41‐923 Bytom z ceną 178 965,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Oferta Wykonawcy jest zgodna z zapisami SWZ i otrzymałanajwyższa liczbę punktów według kryterium oceny ofert..
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna punktacja

1.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
55,55
40,00
95,55
2.
Bellsport Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4, 41‐923 Bytom
60,00
40,00
100,00
3.
Konsorcjum firm: BHPlay Maciej Mync, ul. Spółdzielcza 27/2, 44-102 Gliwice (lider konsorcjum), PPHU MULTI Anna Wszelaczyńska, ul. Żytnia 106 , 44-141 Gliwice (członek konsorcjum)
ul. Spółdzielcza 27/2, 44-102 Gliwice
56,32
40,00
96,32
4.
COLOR-SPORT S.C. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski
ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń
50,71
40,00
90,71
5.
Celmar sp. z o.o.
ul. Cyryla i Metodego 50, 41-909 Bytom
58,29
33,33
91,62

Samodzielny Referent

30-06-2021 r. Iwona Pielka
________________________________________ (data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Zespołu

30-06-2021 r. Joanna Łomnicka-Łakomy

________________________________________ (data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)