Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenie o naborze na stanowisko ksiegowego ZSP15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ksiegowego ZSP15

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr15 w Gliwicach  
ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko księgowego

 • zatrudnienie od 1.03.2022r.
 • praca na 3/4 etatu.


Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

 1. Sporządzanie list wynagrodzeń , zasiłków chorobowych oraz zasiłków ZUS.
 2. Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdawczość ZUS.
 3. Przekazywanie danych dotyczących spraw płacowych do SIO I GUS.
 4. Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach pracowników szkoły.
 5. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych – majątek szkoły oraz sprawozdanie do GUS.
 6. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.
 7. Szczegółowy przydział zadań określi przydział czynności.

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 Ustawy z 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.).
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
   

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
 • Karta Nauczyciela;
 • Kodeks Pracy;
 • Ustawa o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawa budżetowa;
 • Ustawa o finansach publicznych;
 • Ustawa o rachunkowości
 1. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych – Księgowość Vulcan, Płace Vulcan, Faktury Vulcan, zamówienia publiczne Vulcan, rejestr VAT Vulcan, pakiet MS Office, Płatnik ZUS, PFRON.
 2. Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych.
 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych.
 4. Znajomość przepisów ZUS.
 5. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.
 6. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 7. Umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 8. Preferowane doświadczenie pracy na stanowisku księgowego w placówkach oświatowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

 • punktualność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca przy komputerze,


Informacja nt. wymaganych dokumentów:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenia:
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności  dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • o nieukaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 Ustawy z 17 grudnia 2004r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 289 z późn. zm.).
 • o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydata za zgodność z oryginałem i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723. z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282, z 2021r. poz. 1834 z późń. zm.)”.

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 672 z późn. zm.), w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 18.02.2022 r. do godziny 14:30.
 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem, nazwiskiem, z numerem telefonu kontaktowego i e-mailem kandydata, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Gliwicach”
 3. Miejsce składania dokumentów:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 15
ul. Kormoranów 23

44-100 Gliwice
 

Dodatkowe informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:
 • I etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,
 • II etap - kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisja konkursową powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr15 w Gliwicach,
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
 2. Informacja o wyniku naboru kandydatów, z podaniem ich imion i nazwisk i miejsca zamieszkania będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr15 w Gliwicach.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 5,26%.

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

mgr Joanna Łomnicka – Łakomy

dyrektor ZSP nr 15 w Gliwicach


numery referencyjne

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO księgowa

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 15 w Gliwicach

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15w Gliwicach informuje że w wyniku zakończenia   procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrana Pani Beata Mikulska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Beata Mikulska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada ona wykształcenie średnie oraz wymagany staż pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku księgowej.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Pielka
Data wytworzenia informacji2022-02-07 13:33:39
Informację wprowadził do BIP Iwona Pielka
Data udostępnienia informacji w BIP2022-02-07 13:33:39
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Iwona Pielka2022-03-04 14:55:28
2 Zmiany w dokumencie Iwona Pielka2022-03-04 14:53:07
3 Zmiany w dokumencie Iwona Pielka2022-02-08 11:27:24
4 Zmiany w dokumencie Iwona Pielka2022-02-08 11:26:59
5 Zmiany w dokumencie Iwona Pielka2022-02-07 14:03:44
6 Zmiany w dokumencie Iwona Pielka2022-02-07 13:34:26
7 Zmiany w dokumencie Iwona Pielka2022-02-07 13:34:23
8 Utworzenie dokumentu Iwona Pielka2022-02-07 13:33:39